Osebno načrtovanje dolgotrajne oskrbe


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vito Flaker
Sodelavci: Anamarija Kejžar

3002000751255


Cilji:

-          razumevanje procesov dezinstitucionalizacije in pomena organizacije oskrbe v skupnosti

-          prepoznavanje doprinosa starih ljudi k načrtovanju in vzpostavljanju oskrbe v skupnosti

-          razumevanje konceptov in metode osebnega načrtovanja in izvajanja storitev

-          sposobnost izdelati osebni načrt

-          sposobnost organizirati in koordinirati oskrbo v skupnosti

-          razumevanje krepitve moči

sposobnost organizirati timsko konferenco in delovati v timu

 


Vsebina predmeta:
  • Duševno zdravje, intelektualna oviranost in starost
  • Dezinstitucionalizacija in premik oskrbe v skupnost
  • Personalizacija, individualizacija in sodelovanje pri zagotavljanju oskrbe
  • Pomen uporabniškega vpliva pri zagotavljanju oskrbe
  • Viri moči starih ljudi in njihova aktivna vloga pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju procesa pomoči in zagotavljanja oskrbe
  • Osebno načrtovanje in zapisovanje osebnega načrta
  • Timsko delo in timske konference
  • Izvajanje osebnega načrta in koordinacija oskrbe v skupnosti
  • Izdelovanje revizije

 


Temeljna literatura:

Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., Urek, M. (2008), Dolgotrajna oskrba: očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S (2013), Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Brandon, D., Brandon, A. (1994), Yin in Yang načrtovanja skrbi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Nagode, M., Rafaelič, A., Udovič, N. (2011), Nastajanje dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi, eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Škerjanc J. (2006), Individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev. Ljubljana: Center za poklicno izobraževanje in usposabljanja.

Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007), Življenjski svet uporabnika: raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov (Zbirka Katalog socialnega dela). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Zaviršek, D., Zorn, J., & Videmšek, P. (2002), Inovativne metode v socialnem delu: Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Ljubljana: Študentska založba (Scripta).

 


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Pogoj za pristop k izpitu je izdelan osebni načrt.

Izpit je pisni, ocenjen pozitivno z oceno od 6 do 10.

 


Delež v %:pisni izpit 100%