Pomoč umirajočim in njihovim sorodnikom


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Jana Mali
Sodelavci: Anamarija Kejžar

20102000751255


Cilji:

Sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na konkretnem področju SD.

Razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju SD.

Znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na konkretnem področju SD.

Poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih strok (sociologija, psihologija, antropologija, pedagogika, pravo idr.)

Poznavanje in soustvarjanje inovacij in inovativnih strokovnih pristopov na konkretnem področju socialnega dela.

Spretnosti prepoznavanja in obvladovanja lastnih občutkov in sposobnost iskanja pomoči zase.

Sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije socialnega dela v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo.

Znanja in spretnosti za skupno analizo potreb in načrtovanje ter soustvarjanje ustreznih storitev na konkretnem področju socialnega dela.

Znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa na konkretnem področju socialnega dela.

Znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja razgovora v smeri želenih razpletov na konkretnem področju socialnega dela.

Sposobnost soustvarjnaja pristopov in metod dela glede na individualne potrebe uporabnikov.

Sposobnost strokovne refleksije lastne prakse na konkretnem področju socialnega dela.


Vsebina predmeta:

1. Vpliv družbe na oblikovanje odnosa do smrti.

2. Smrt kot del kulturnega konteksta.

3. Teorija izgub in faze umiranja.

4. Značilnosti odnosov med vpletenimi v proces umiranja (družina, strokovnjaki, sorodniki)

5. Vloga različnih profesionalcev v interdisciplinarnem timu s poudarkom na socialnem delu.

6. Celovita oskrba umirajočih.

7. Komunikacija z umirajočimi.

8. Pomoč žalujočim.

9. Oblike pomoči za strokovnjake, ki delajo z umirajočimi in njihovimi sorodniki.

10. Mreža služb za pomoč umirajočim, njihovim sorodnikom in žalujočim (hospic, paliativni oddelki v bolnišnicah, negovalne bolnišnice, skupine za samopomoč žalujočih).

11. Socialno delo z umirajočimi.

12. Evtanazija z njo povezana etična vprašanja socialnega dela

13. Pomoč umirajočim v sistemu dolgotrajne oskrbe

 


Temeljna literatura:

1. Beresford, P., Adshead, L., Croft, S. (2007), Palliative Care, Social Work and Service Users. Making Life Possible (21 – 38).

 2. Časopis za kritiko znanosti (2007), XXXV, 227: 7 – 88.

3. Klevišar, M. (2006), Spremljanje umirajočih. Tretja, dopolnjena izdaja.Ljubljana: Družina.

4. Kolb, P. J. (2010), Identifying and addessing Family Members' Psychosocial, Spiritual, adn Existential Issues Related to Having a Loved One Living and Dying in a Nursing Home. In: Bern – Klug (ed.), Transforming Palliative Care in Nursing Homes. The Social Work Role. New York: Columbia University Press (186 – 210).

5. Miličinski, M., Bajželj Bevalacqua, A. (ur.), Življenje, smrt in umiranje v medkulturni perspektivi. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

6. Munn, J. C. (2010), Identifying and Addressing the Psychosocial, Social, Spiritual and Existential Issuse Affecting Nursing Home Residents at the End of Life. In: Bern – Klug (ed.), Transforming Palliative Care in Nursing Homes. The Social Work Role. New York: Columbia University Press (140 – 185)

7. O'Nerrison, L., Morrison, S. (2011), Palliative care fo older adults. In: Stuart – Hamilton, I. (ed.), Gerontology. Cambridge: Cambridge University Press (415 – 429).

8. Reith, M., Payne, M. (2009), Social Work in End-of-Life and Palliative Care. Bristol: Polity Press.

9. Sanders, S., Anewalt, P. (2010), Grief, Self – Care, and Staff – Care: Repeated Loss in the Nursing Home Environment. In: Bern – Klug (ed.), Transforming Palliative Care in Nursing Homes. The social Work Role. New York: Columbia University Press (281 – 308)

10. Štancar, K., Pahor, M. (2007), Umiranje kot družben pojav. Socialno delo, 46, 1-2: 21 -31.
 11. Käch H. (2009), Metulji otrok: nega umirajočega otroka doma. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ

12. Gawande, A. (2015), Minljivost. Ljubljana: Mladinska knjiga.

13. Štambuk, A. (2018). Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju. Zagreb: Sirius. (str. 13. – 52)

 


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v letnik. Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vaje in terensko delo.

 


Metode ocenjevanja:

Seminarska naloga 50,00 %

Izpit       50,00 %

ocenjeno pozitivno z oceno od 6 do 10.


Delež v %:Seminarska naloga 50,00 % Izpit 50,00 %