Socialno delo z ljudmi z demenco


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Jana Mali
Sodelavci: Anamarija Kejžar, Mojca Urek

20102000751255


Cilji:

- Sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na konkretnem področju socialnega dela.

- Razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju socialnega dela.

- Znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na konkretnem področju socialnega dela.

- Poznavanje in soustvarjanje inovacij in inovativnih strokovnih pristopov na konkretnem področju socialnega dela.

- Spretnosti prepoznavanja in obvladovanja lastnih občutkov in sposobnost iskanja pomoči zase.

- Sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije socialnega dela v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo.

- Sposobnost analize družbenega konteksta in spretnosti varovanja virov, podpore integrativnim procesom ter soustvarjanja sprememb v skupnosti v sodelovanju s skupnostjo.

- Znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa na konkretnem področju socialnega dela.

- Znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja razgovora v smeri želenih razpletov na konkretnem področju socialnega dela.

- Sposobnost soustvarjanja pristopov in metod dela glede na individualne potrebe uporabnikov.

- Sposobnost soupravljanja s tveganjem na konkretnem področju socialnega dela.

- Sposobnost strokovne refleksije lastne prakse na konkretnem področju socialnega dela.


Vsebina predmeta:

1. Razumevanje demence: definicije, oblike, modeli.
2. Socialnodelovni model demence.
3. Družbeni odnos do demence.
4. Človek z demenco v družini in oblike podpore družini.
5. Oblike oskrbe ljudi z demenco v skupnosti.
6. Raziskovanje potreb ljudi z demenco in iskanje odgovorov na njihove potrebe.
7. Značilnosti socialnega dela z ljudmi z demenco.
8. Sporazumevanje z ljudmi z demenco.
9. Tveganja in demenca.
10. Demenca kot socialno politična tema.

11. Prispevek socialnega dela k oblikovanju celovite oskrbe za ljudi z demenco in njihove sorodnike

12. Demenca v kontekstu dolgotrajne oskrbe

13. Narativni pristopi pri raziskovanju demence


Temeljna literatura:

1. Mali, J., Mešl, N., Rihter, L. (2011), Socialno delo z osebami z demenco : raziskovanje potreb oseb z demenco in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

2. Mali, J. (ur.), Miloševič-Arnold, V. (ur.) (2011), Demenca - izziv za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

3. Mali, J. (2009), Social work with people with dementia: the case of Slovenia. V: Leskošek, V. (ur.), Theories and methods of social work: exploring different perspectives. Ljubljana: Faculty of Social Work (149-159).

4. Mali, J., Rihter, L. (2006), Skrb za stanovalce z demenco v domovih za stare. Socialno delo, 45, 6: 323-332.

5. Mali, J. (2008), Od hiralnic do domov za stare ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

6. Mali, J. (2007), Raziskovanje demence v socialnem delu. Kakovostna starost, 10, 4: 25-34.

7. Marshall, M. (2005), Perspectives on rehabilitation and dementia. London, Philadelphia: Jessica Kingsley.

8. Bryden, C. (2005), Dancing with Dementia: My Story of Living Positively with Dementia. London, Philadelphia: Jessica Kingsley.

9. Balfour, A. (2006), Thinking about the experience of dementia: the importance of the unconscious. Journal of Social Work Practice, 20, 3: 329 – 346.

10. Innes, A. (2009), Dementia Studies. Los Angeles: Sage.

11. Gillard, J. (2001). The perspectives of people with dementia, their families and their carers. In Cantley, C. (Ed.), A Handbook of Dementia Care.. Buckingham, Philadelphia: Open University Pres (79 – 90).

12. Page, S., Keady, J. & Clarke, C. L. (2007). Models of community support for people with dementia. In Keady, J., Clarke, C. L., Page, S. (Eds.), Partnerships in Community Mental Health Nursing and Dementia Care. New York: Open University Press (7 – 24).

13. Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020 (2016). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v letnik.

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vaje in terensko delo.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit 70,00 %

Projektna naloga 30,00 %

ocenjeno pozitivno z oceno od 6 do 10.


Delež v %:Pisni izpit 70,00 % Projektna naloga 30,00 %