Človekove pravice in zagovorništvo


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Jelka Zorn
Sodelavci: Ana Marija Sobočan

2030000751255


Cilji:

TEMELJNI CILJI PRI PREDMETU:

- razumevanje pojmov in konceptov: človekove pravice, pravice otrok, pravice oviranih, pravice žensk, itd.

- analiziranje poklicno-strokovnih situacij skozi perspektivo človekovih pravic

- spoznavanje in razumevanje kompleksnosti v praksi socialnega dela in razvijanje sposobnosti za kritično in reflektirano mišljenje

- razumeti ustvarjanje družbenih neenakosti in pomen kolektivnega samozagovorništva

- razumeti emancipacijo

- razumeti notranja nasprotja socialnega dela
- pridobiti izkušnjo zagovorništva na individualni in/ali širši politični ravni


Vsebina predmeta:

Predmet je osredinjen na človekove pravice kot podstat socialnega dela. Predmet bo študentke in študente seznanil s ključnimi razpravami na področju človekovih pravic(univerzalizem in kulturni relativizem,razmerje med individuumom in skupnostjo, med državljanskimi in človekovimi pravicami itd.).

Predmet bo študentke in študente seznanil z oblikami zagovorništva (na individualni, kolektivni ravni itd.).


Temeljna literatura:

Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije

Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu

Splošna deklaracija človekovih pravic (ZN 1948)

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Svet Evrope 1994)

 Freire, Paulo (2009) Pedagogy of the oppressed. London, New York: Continuum.

Gregorčič, M. (2013). Moč pričevanja: srečanje s svetom, ki ga nismo poznali, ne doživeli. Spremna študija v knjigi: Dekle z bomboni, Ahmetaj Jasmina, Gregorčič Marta. Ljubljana: Založba *cf (Frekvence).

Staub Bernasconi, S. (2011). Od poklicnega dvojnega do profesionalnega trojnega mandata. Znanost in človekove pravice kot temelj stroke socialnega dela. Socialno delo, let. 50, št. 3

Healy, L.M., Link, R.J. (2011). Human rights, Development and the Global profession. Handbook of International Social Work. Oxford: Oxford Scholarship Online. 

Dalrymple, J., Boylan, J. (2013). Effective advocacy in social work. Sage: Los Angeles. Aitken, Stuart (2014) The Ethnopoetics of Space and Transformation. Young People's Engagement, Activism and Aesthetics. Ashgate, USA Wronka, J. (2007). Human rights and social justice. London: Sage.

Ife, J. (2001). Human rights and social work: Towards rights-based practice. Cambridge: Cambridge University Press.


Pogoji za vključitev v delo:

vpis v letnik študija
 


Metode ocenjevanja:

Seminarska naloga in njena predstavitev 

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Seminarska naloga in njena predstavitev 100%