Izvedenstvo uporabnikov v praksi socialnega dela


Stopnja: 1
Letnik: 2
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Petra Videmšek
3020000751255


Cilji:

1. Spoznati pomen izvedenstva uporabnika kot državljana v povezavi s človekovimi pravicami in konceptom participacije v različnih sistemih (zdravstvo, izobraževanje, javna uprava) in v sistemu socialnega varstva.
2. Poznati pomen pojma vpliva uporabnika pri oblikovanju storitev in načrtovanju ukrepov socialnega varstva.
3. Spoznati teoretični okvir in načela v delovnem konceptu individualizacije storitev socialnega varstva.
4. Spoznati in se naučiti uporabe metode individualnega načrtovanja z udejanjanjem ciljev.
5. Naučiti se oblikovati individualizirane oblike pomoči
6. Znati pridobiti od uporabnika oceno kakovosti prejete pomoči in oceno uresničevanja osebnih ciljev
 


Vsebina predmeta:

1. Zgodovinski pogled na družbeni položaj ljudi, ki potrebujejo pomoč v vsakdanjem življenju.
2. Institucionalizacija državne skrbi za skupine prebivalstva.

3. Ontologija izvedenstva uporabnikov4. Modeli blaginje in spremljajoči koncepti (potreb, pravic, kakovosti življenja, participacije).
5. Prispevek uporabnikov socialnovarstvenih storitev k spremembam v socialnem varstvu in v socialnem delu.
6. Pomen vpliva uporabnika in njegove zadnje besede nad prejetimi socialnovarstvenimi storitvami (od načrtovanja do evalvacije)
7. Teoretični in vrednostni okvir delovnega koncepta individualizacije.
8. Metoda individualnega načrtovanja z udejanjanjem ciljev.


Temeljna literatura:

Urek, M. (2005), Zgodbe na delu. Pripovedovanje, zapisovanje in poročanje v socialnem delu. Ljubljana: Založba /*cf

Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007), Življenjski svet uporabnika. Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Škerjanc, J.(2010), Individualizacija storitev socialnega varstva. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Sweeney, Angela, Peter Beresford, Alison Faulkner, Mary Nettle & Diana Rose (ur.),This is Survivor Research. Ross-on-Wye: PCSS Books.

Dragoš S., Leskošek V., Petrovič Erlah P., Škerjanc J., Urh Š., Žnidarec Demšar P. (2005), Krepitev moči. Katalog socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S (2013), Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Russo, Jasna (2012), Survivor-Controlled Research: A New Foundation for Thinking about Psychiatry and Mental Health. Forum: Qualitative Social Research, 13(1), Art. 8, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs120187.

Videmšek, P. (2008), Krepitev moči kot temeljno orodje socialnega dela. Socialno delo, let. 47, št. 3/6, str. 209-217.

Videmšek, P. (2012), Vloga uporabniških gibanj pri spreminjanju vpliva uporabnikov. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, letn. 39, št. 250, str. 106-115.

YHD (2001), Manifesto neodvisnega življenja. Ljubljana: YHD Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Zaviršek, D., Zorn, J., Videmšek, P. (2002), Inovativne metode v socialnem delu : opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje, (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba.McLaughlin H. (2009b). "What's in a name: client, patient, customer, consumer, expert by experience, service user: what's next?" British Journal of Social Work, 19  (6), 1101-1117.

Rose, D. (2001). Users’ voices:  the perspectives of mental health service users on community and hospital care.  London:  The Sainsbury Centre for Mental Health.

VIDEMŠEK, Petra, MALI, Jana. Od načrta skrbi in programa oskrbe do osebnega načrtovanja in izvajanja storitev. Socialno delo, ISSN 0352-7956, jan.-apr. 2018, letn. 57, št. 1, str. 27-42. https://www.fsd.uni-lj.si/mma/Spletna-2018-1/2018042314231130/. [COBISS.SI-ID 4974949]


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik.


Metode ocenjevanja:

Predstavitev individualnega načrta s pisno oceno eksperta z izkušnjo  50,00%

pisni ali ustni izpit    50,00 %


Delež v %:Predstavitev individualnega načrta s pisno oceno eksperta z izkušnjo 50,00% pisni ali ustni izpit 50,00 %