Metodologija raziskovanja v socialnem delu s statistiko INosilci: Doc. dr. Rihter Liljana
Sodelavci:As. dr. Rape Žiberna Tamara

Cilji
Študent/ka pridobi osnovna znanja, potrebna za razumevanje in kritično vrednotenje empiričnih raziskav na področju socialnega dela. Pridobi osnovna znanja za izvajanje raziskav. Spozna osnove zbiranja in statističnega prikazovanja podatkov.

Vsebina
Uvod: Veda o socialnem delu in raziskovanje. Znanstvena metoda in drugi načini spoznavanja: viri človekovega spoznavanja, načela znanstvene metode, pojem metodologije. Veda o socialnem delu: socialno delo kot stroka, teorija socialnega dela in metodologija raziskovanja, vrste raziskav. Raziskovanje v socialnem delu kot družbeni odnos: etika in politika raziskovanja v socialnem delu. Načrt empirične raziskave. Informacijsko- dokumentacijska dejavnost in raziskovanje. Načrtovanje raziskave: faze raziskave in deli načrta raziskave. Preliminarna faza: predlog raziskave. Formuliranje problema. Definiranje pojmov: konceptualizacija in operacionalizacija, model raziskave. Merjenje: merske lestvice, merski instrumenti, metrične karakteristike. Populacija in vzorčenje: definiranje populacije, načela vzorčenja, vrste vzorcev. Metode zbiranja empiričnih podatkov: pregled. Opazovanje: značilnosti, vrste, problemi, tehnike. Spraševanje (raziskovalni intervju in anketa): značilnosti, vrste, problemi, tehnike (konstrukcija vprašalnika). Sociometrija. Analiza sekundarnega gradiva. Osnove urejanja in analize kvantitativnih podatkov (opisna statistika). Urejanje in prikazovanje kvantitativnih podatov. Relativna števila: strukture, koeficienti, indeksi. Frekvenčne distribucije: osnovne, izvedene oblike f. d. Mere srednjih vrednosti: modus, mediana, aritmetična sredina. Mere razpršenosti: razpon, kvartilni razpon, povprečni absolutni odklon, standardna deviacija. Normalna distribucija: normirani odklon, površine pod krivuljo; aplikacije. Korelacija in regresija: pojem korelacijske odvisnosti, Pearsonov koeficient linearne korelacije, Spearmanov koeficient rang korealacije. Viri socialne statistike.

Temeljni viri
 

  • Ackoff, R., Načrt sociološke raziskave (prev. M. Lužnik), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1966


 

  • Blejec, M., Uvod v statistiko, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 1972 (in poznejši ponatisi)


 

  • Mesec B., Metodologija raziskovanja v socialnem delu I, Visoka šola za socialno delo, Ljubljana 1997 (skripta)


 

  • Petz B., Osnovne statističke metode za nematematičare, Učbenici sveučilišta u Zagrebu, SNL 1981


 

  • Reid, W. J., Smith, D., Research in social work, 2nd ed. Columbia University Press, New York 1989


 

  • Rubin, A., Babbie. E., Research methods for social work. Wadsworth Publishing, Belmont 1993


 

  • Sagadin, J., Osnovne statistične metode za pedagoge, Obzorja, Maribor 2003


 

  • Sagadin J., Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja, I in II . del, Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, Ljubljana 1977


 

  • Toš N., Metode družboslovnega raziskovanja, DZS, Ljubljana 1988 (in poznejše izdaje)Obveznosti
Pozitivno ocenjena poročila o vajah. Izpit.


Gradiva:

Gradivo za predavanja:
Vsa gradiva bodo posredovana preko e-študenta.

Gradivo za vaje:
- Opis obveznosti in navodila

- Terminski načrt za redni študij (študijsko leto 2013/2014) 
Vsa gradiva bodo posredovana preko e-študenta.