Metodologija raziskovanja v socialnem delu s statistiko IINosilci: Doc. dr. Rihter Liljana
Sodelavci:As. dr. Rape Žiberna Tamara

Cilji
Študent/ka pridobi nadaljevalna znanja, potrebna za razumevanje in kritično vrednotenje empiričnih raziskav na področju socialnega dela. Spozna osnove statističnega sklepanja in analize numeričnih podatkov. Pridobi pregled nad raziskovalnimi pristopi, uporabnimi v socalnem delu. Pridobi osnovne sposobnosti za izvajanje raziskav.

Vsebina
Uvod: Znanstvene paradigme v družboslovju in veda o socialnem delu. Raziskovalni pristopi v socialnem delu: kvalitativne raziskave (epistemologija, osnovna načela), kvalitativna analiza (zbiranje in analiza kvalitativnega gradiva), študija primera, etnografski pristop, eksperimentalne raziskave, eksperimenti z enim subjektom, analiza neeksperimentalnih podatkov, evalvacijske raziskave, akcijske raziskave. Statistično sklepanje: ocenjevanje parametrov z velikimi in malimi vzorci, preizkušanje hipotez o razlikah med parametri pri velikih in malih vzorcih, neparametrični preizkusi: hi-kvadrat preizkus. Poročanje o raziskavi

Temeljni viri
 • Ackoff R., Načrt sociološke raziskave (prev. M. Lužnik), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1966.

 • Adam F., Kvalitativna metodologija in akcijsko raziskovanje v sociologiji, Časopis za kritiko znanosti, 1972, str. 133–246.

 • Mesec, B., Akcijsko raziskovanje med socialnim inženirstvom in revolucionarnim aktivizmom. Socialno delo, 32, (1993), 1–2, 61–90.

 • Mesec B., Metodologija raziskovanja v socialnem delu II. Visoka šola za socialno delo, Ljubljana 1997 (skripta).

 • Mesec, B., Prispevek kvalitativnih metod k empiričnemu raziskovanju v socialnem delu. Socialno delo, 39, 2000, 1: 33–37.

 • Mesec B., Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Visoka šola za socialno delo, Ljubljana 1998.

 • Mesec, B., S. Kaube. Doživljanje bolnikov s kolostomo z vidika teorije Corbinove in Straussa o urejanju kronične bolezni: Poskusna teorija na osnovi kvalitativne analize. Socialno delo 40 (2001), 2–4.

 • Mesec, B., M. Poštrak, N. Rode, B. Kern, N. Cigoj Kuzma. Evalvacija preventivnih programov centrov za socialno delo 1995–1998. Socialno delo 38, (1999), 3: 135–149.

 • Mesec, B., N. Rode, L. Rihter (ured.). Primeri raziskovalnih nalog študentov. Druga izdaja. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana 2004 (dostopno tudi na medmrežju).

 • Petz B., Osnovne statističke metode za nematematičare, Učbenici sveučilišta u Zagrebu, SNL, 1981

 • Reid, W. J., Smith, D., Research in social work, 2nd ed. Columbia University Press, New York 1989

 • Rubin, A., Babbie. E., Research methods for social work. Wadsworth Publishing, Belmont 1993

 • Sagadin, J., Osnovne statistične metode za pedagoge, Obzorja, Maribor 2003.

 • Snidikor, Dž. V., Kohren V. G. (Snedecor, G. W., Cochran W.G.), Statistički metodi, Vuk Karadžić, Beograd 1971

 • Toš N., Metode družboslovnega raziskovanja. DZS, Ljubljana 1988 (in kasnejše izdaje), str. 126–151.

 • Ule A., Sodobne teorije znanosti, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1992 (predvsem poglavja 1, 2 in 4)


 • Obveznosti

  Pozitivno ocenjeni izdelki pri vajah.
  Pisni izpit.
  Gradiva:Statistika:
  1 Merjenje
  2 Mere srednje vrednosti in razpršenosti
  3 Povezanost med pojavi
  4 Regresijska analiza: problemi in primeri
  5 Korelacija rangov
  6 Pojem teoretične porazdelitve
  7 Verjetnost in vzorčenje
  8 Statistično sklepanje: testiranje hipotez
  9 Statistično sklepanje na podlagi malih vzorcev
  11 Neparametrični testi: Hi-kvadrat
  12 Enosmerna analiza variance

  Oblike raziskovanja:
  13 Eksperiment
  14 Študija primera
  15 Kvalitativna analiza: vrste in problemi
  16 Evalvacija v socialnem delu
  17 Akcijsko raziskovanje