Skupinsko delo in kibernetika drugega reda INosilci: Doc. dr. Šugman Bohinc Lea

Cilji
Študent/ka postopoma odkriva ključne fenomene skupinske dinamike. Uči se primerjati skupinske fenomene vsakdanjega življenja z odkritji empiričnih raziskav in s teoretskimi modeli. Vzporedno s spoznavanjem teoretičnih modelov za razlago skupinske dinamike se usposobi za opazovanje različnih skupin in timov v praksi socialnega dela.

Vsebina
Predzgodovina sodobnih oblik skupinskega dela. Sigmund Freud, Kart Lewin, Jakob Lewy Moreno. Različne vrste skupinskih fenomenov v vsakdanjem življenju. Uporabnost znanj o skupinski dinamiki v socialnem delu. Kaj skupine povezuje in kaj jih dinamizira. Bionova teorija. Schindlerjev sociodinamični model. Socialni kapital. Usklajevanje potreb članov skupine in deklariranih ciljev skupine. Odprte in zaprte skupine. Komunikacijska pravila za različne oblike skupinskega dela. Razvojne faze skupinskih procesov. Pojavi sinergije v skupinah. Reševanje problemov v skupinah. Strategije odločanja pri kompleksnih problemih. Vpliv skupine na posamezne člane. Etični problemi skupinskega dela. Razkorak med potrebami posameznih članov in uresničevanjem ciljev skupine. Vloga vodje in sovodje, možni konflikti med njima. Konflikti med skupino in pomembnimi drugimi dejavniki v okolju.

Temeljni viri
  • Moreno J. L., Teoman-Moreno Z. Skupine, njihova dinamika in psihodrama. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka, 2000.

  • Randall R., Southgate J. Skupinska dinamika v skupnosti.

  • Stritih B. Študijsko gradivo za predmet Skupinska dinamika I.

  • Tudor K. Group Counselling. London: Thousand Oaks. New Delhi, 1999.


  • Obveznosti
    Izpit.
    Gradiva:Skupinsko delo in kibernetika II. reda 1