Raziskovalni seminarNosilci: Doc. dr. Rihter Liljana
Sodelavci:As. dr. Rape Žiberna Tamara

Cilji
Namen raziskovalnega seminarja je dopolnitev in utrditev znanja metodologije, pridobljenega v prejšnjih letnikih, in priprava na diplomsko delo. Uporaba pridobljenih metodoloških znanj pri konkretnem raziskovalnem projektu. Kombiniranje metodoloških in substantivnih znanj pri konkretnem raziskovalnem projektu. Razumevanje in kritično vrednotenje raziskovalnega dela kolegic in kolegov.

Vsebina
Predstavitev in kritična obravnava seminarskih nalog. Seminarska naloga je lahko poročilo o empirični raziskavi, ki jo je izvedel/a študent/ka (lahko kot pilotno raziskavo v pripravi na diplomsko delo), poročilo o analizi študentovega praktičnega dela, načrt empirične raziskave, ki jo študent/ka namerava izvesti kot diplomsko delo, predstavitev empirične raziskave po literaturi s kritično analizo (predstavitev objavljenega raziskovalnega poročila), predstavitev posebne raziskovalne metode ali tehnike, problemska razprava o metodah, metodoloških problemih ali področjih, predstavitev statistične metode ali tehnike (njene logike, računanja in aplikacije).

Temeljni viri
Isti kot pri predmetu Metodologija raziskovanja v socialnem delu s statistiko I in II .
Poleg tega še:
  • Mesec, B. (s sodel.), Navodilo za diplomsko nalogo. Tretja izdaja. Visoka šola za socialno delo, Ljubljana 2001 (dostopno tudi na medmrežju).

  • Mesec, B., N. Rode (ur.), Seminarski leksikon. Raziskovalni seminar. Visoka šola za socialno delo, Ljubljana 1999 (dostopno na medmrežju).

  • Mesec, B., N. Rode, L. Rihter (ur.), Primeri raziskovalnih nalog študentov. Druga izdaja. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana 2004 (dostopno tudi na medmrežju).


  • Obveznosti
    Predstavitev in zagovor seminarske naloge v seminarju.
    Gradiva:Obveznosti za redne študente
    Obveznosti za izredne študente