Metode socialnega dela (projektne skupine) II. - diferencialni izpitNosilci: Red. prof. dr. Leskošek Vesna
Sodelavci:Pred. Mesec Marko

Cilji in vsebina predmeta
Navedeni program opredeljuje namen prakse za 2. letnik ter osnovne naloge in pogoje, ki morajo biti zagotovljeni, da velja praksa za uspešno. Namenjen je študentom, ki se vpišejo neposredno v 3. letnik in prihajajo iz drugih fakultet (področij).
Osnovni namen prakse je, pri neposrednem delu z uporabnikom, spoznavanje in izkušanje njegovega življenjskega sveta in izkušenj o prostovoljnem delu. Praktično usposabljanje je v večji meri usmerjeno v prenašanje spoznanj in izkušenj prostovoljnega dela z uporabniki v prakso strokovnega socialnega dela.
Cilji prakse so predvsem:
 • spoznavanje in kreiranje možnosti za spremembe v življenjskem svetu uporabnikov,

 • spoznavanje in deloma tudi preizkušanje osnovnih spretnosti socialnega dela in

 • spoznavanje mreže socialnih služb in storitev.

 • Praksa študentom omogoči vpogled v praktični instrumentarij in v proces socialnega dela, s poudarkom na možnostih ustvarjalnih sprememb v življenjskem svetu uporabnikov. Ob tem študenti v praksi preizkusijo vsaj posamezne osnovne spretnosti socialnega dela (aktivno poslušanje, pogovor, posredovanje, povečevanje izbire, zagovorništvo ipd.), spoznavajo pa tudi mrežo socialnih storitev, ki so na voljo uporabnikom – tako v dobrih kot v obremenjujočih učinkih te mreže na uporabnike.
  Praksa poteka po projektnih skupinah prostovoljnega dela, v okviru katerih študent ob druženju in skupnem delu s posameznimi uporabniki ali ob vključevanju v skupinske dejavnosti doživlja izkušnjo neposrednega dela z ljudmi. Kot prostovoljci so študenti povezani s strokovnim delavcem, ki jim nudi podporo pri praktičnem delu, in z mentorjem na šoli, ki jim omogoča integracijo znanja in izkušenj.

  Obveznosti študentov in študentk
  Najmanj 40 ur prostovoljnega dela na terenu neposredno z uporabnikom. Redne konzultacije na šoli. Vodenje dnevnika. Izdelava poročila (eseja) o praksi. Izdelava posameznih nalog pri drugih predmetih, ko gre za povezavo s prakso.

  Študenti/ke, ki morajo opraviti diferencialni izpit iz tega predmeta, lahko v dogovoru z izvajalko predmeta uveljavijo svoje pretekle izkušnje na področju prostovoljnega dela in na osnovi teh izkušenj izdelajo poročilo o praktičnem delu (esej). Študenti/ke, ki nimajo praktičnih izkušenj kot prostovoljci, se morajo vključiti v eno od skupin prostovoljnega dela za izredne študente II. letnika ali (po dogovoru z izvajalko predmeta) v kateri drug projekt prostovoljnega dela in opraviti toliko ur prostovoljnega dela, da bodo lahko zaznali in opisali spremembe.
  Študenti lahko opravijo prakso za II. letnik v isti učni bazi, kot prakso za III. letnik, vendar najprej za II. in šele po tem za III.

  Pri pisanju eseja študenti/ke upoštevajo priložena navodila.

  Gradiva:Priročnik za praktično delo Metode SD I., II.; Navodila za Esej. Preostali viri se določijo v konzultaciji z mentorjem prakse na fakulteti in mentorjem na učni bazi.

  Gradivo navodila:
  Prirocnik Metode SD I, II
  Pisanje Dnevnika
  Esej - Metode SD II
  Kodeksa etike - SV in SD
  Splošen priročnik Metode SD

  Diferencialni izpit Metode SD II.
  3. letnik - diferencialni izpit Metode SD II
  (za študente, ki se vključijo v 3. letnik FSD in prihajajo iz drugih fakultet)

  Obrazci in prijavnica:
  Potrdilo o obveznostih študentov
  Prijavnica MSD študenti