Teorije in metode v socialnem delu

Dodatni letnik


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vito Flaker
3003000651255


Cilji:

 

CILJI:

Spoznati se z temeljnimi teorijami in vrednotami socialnega dela. 

Naučiti se metod, spretnosti in postopkov socialnega dela

PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE:

Poznavanje temeljnih vrednot, načel, teorij in spretnosti socialnega dela.

Sposobnost povezovanja teorij, metod in postopkov socialnega dela z družbenimi, pravnimi, psihološkimi in antropološkimi teorijami.

Uporaba metod socialnega dela. Temeljne spretnosti socialnega dela.

Kritična refleksija vloge socialnega dela, porazdelitve družbene moči in dosledna uporaba etike udeleženosti, krepitve moči.

Sposobnost kritične refleksije lastnih postopkov in strokovnih ravnanj.

Zmožnost ravnanja po kodeksu etike.

Sposobnost preoblikovanja stisk v rešitve.

 


Vsebina predmeta:

Etični temelji in praktična etika. Filozofija morale in socialno delo.
Socialno delo in pravice. Profesionalizacija skrbstvenega dela.
Socialna in državljanska gibanja. Zgodovina socialnega dela.
Teorije socialnega dela. Uporaba teorije v socialnem delu.
Jezik socialnega dela. Temeljna načela.
Moč in socialno delo.
Osnovna načela, pooblastila, vloge in slogi dela.
Osnovne spretnosti socialnega dela (pogovarjanje, pogajanje, organizacija, zagotavljanje sredstev, zapisovanje).
Praktična strokovna disciplina in etika. Pasti strokovne vloge.
Vzpostavljanje stikov in delovnega odnosa.
Terensko delo. Sodelovanje med službami.
Uporabniška perspektiva v socialnem delu.
Načrtovanje in organizacija osebne oskrbe.
Analiza potreb in tveganja.
Osnove skupinskega dela.
Supervizija.


Temeljna literatura:

 Obvezna literatura

 • Čačinovič Vogrinčič, G., Kobal, L., Mešl, N., Možina, M. (2005). Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 • Flaker (2003), Oris metod socialnega dela: Uvod v katalog nalog centrov za socialno delo. Ljubljana: FSD , Skupnost CSD Slovenije
 • Flaker, V. (2011), K taksonomiji (storitev) socialnega varstva, (delovno gradivo),Varianta 1.2.4, 28.4.2011. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 • Flaker, V. @Boj za (2012), Direktno socialno delo. Ljubljana: Založba /*cf.
 • Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S. (2013) Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.  
 • IASSW (2005), Globalni standardi v izobraževanju za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 • Randall, Rosemary in Southgate, John (1988), Skupinska dinamika v skupnosti. Ljubljana: ZKOS , VŠSD .
 • Urek, M. (2005), Zgodbe na delu: pripovedovanje, zapisovanje in poročanje v socialnem delu. Ljubljana:Založba *cf.
 • Zaviršek, D., Leskošek, V. (ur.) (2006), Zgodovina socialnega dela v Sloveniji: med družbenimi gibanji in političnimi sistemi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.


Dodatna literatura

 • Brandon, D., Brandon, A. (1994), Jin in Jang načrtovanja psihosocialne skrbi. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
 • Brandon, David in Althea Brandon (1992): Praktični priročnik za osebje v službah za ljudi s posebnimi potrebami. Visoka šola za socialno delo, PF, Ljubljana
 • Čačinovič Vogrinčič, G. (2006), Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 • Čačinovič Vogrinčič, Gabi (2002), Koncept delovnega odnosa v socialnem delu. Socialno delo, 41, 2:91–96.
 • Čačinovič Vogrinčič, G., Šugman Bohinc, L. (2000). Učinkovitost (uspešnost) razgovora v socialnem delu z družino. Socialno delo 39, 3: 175-189.
 • Dragoš S. Socialno delo: Sistemski vidik I/II /II .Socialno delo, 33 (1994): 91–98.
 • Dragoš, S., Leskošek, V., Petrovič Erlah, P., Škerjanc, J., Urh, Š., Žnidarec Demšar, S. (2005), Krepitev moči. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 • Flaker, V. (1994), Analiza tveganja. Socialno delo, 33, 3: 189–196. Flaker, V. (1998) Odpiranje norosti: Vzpon in padec totalnih ustanov, * /cf, Ljubljana.h
 • Flaker, V. (2001), Intervju kot umetnost spoznavanja: etnometodološke beležke o tem, kako strokovnjaki spoznavajo uporabnike. Socialno delo, 40, 2–4: 77–103.
 • Flaker, V. (2001), Prostovoljno delo: Delo za druge in zase. Socialno delo, 40, 6: 305–312.
 • Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., & Urek, M. (2008). Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 • Flaker, V., Nagode, M., Rafaelič, A., Udovič, N. (2011), Nastajanje dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi, eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 • Hawkins P., Shohet R. (1989), Supervision in Helping Professions. Milton Keynes: Open University Press.
 • Healey, K. (2005), Social Work Theories in Context. Houndmills: Palgrave, Macmillan.
 • Jordan, B. (1984), Invitation to Social Work. Oxford, Basil Blackwell.
 • Lüssi P. Sistemski nauk o socialnem delu. Socialno delo, 29 (1990): 81–94.
 • Mesec, B. (2003), Mikro-mezo-makro: Ekspanzija, integracija in specifičnost socialnega dela. Soc. delo, 42, 4–5: 259–270.
 • Mesec, B. (2003), Primer kvazi sistemske sociološko-organizacijsko usmerjene teorije socialnega dela. Soc. delo, 42, 3: 139–167.
 • Mesec, B. (2004), Interakcijska teorija socialnega dela s posameznikom: po L. Shulmanu. Soc. delo, 43, 5–6: 231–255.
 • Miloševič Arnold Vida, Poštrak Milko. Uvod v socialno delo. Ljubljana: Študentska založba, 2003.
 • Parton, N., O‘Byrne (2006), Constructive Social Work. London: Macmillan Press
 • Ramovš Jože (1995). Slovenska sociala med včeraj in jutri. 2. dopolnjena in predelana izdaja. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.
 • Škerjanc, Jelka (1997), Načrtovanje neodvisnega življenja v sistemu neposrednega financiranja. V: Anton Zupan, Cveto Uršič (ur.), Neodvisno življenje najtežje gibalno oviranih. Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana (53–69).
 • Škerjanc, Jelka (1998): Sedem vzvodov opolnomočenja uporabnic in uporabnikov socialnih storitev, Socialno delo, 37, 3–5.
 • Stritih B. , Miran Možina (1998), Nova strategija pomoči v socialnem delu. Študijsko gradivo za predmet teorije pomoči. Ljubljana: VŠSD
 • Šugman Bohinc, L. (1997), Epistemologija socialnega dela. Socialno delo, 36, 4: 289–308.
 • Šugman Bohinc, L. (2003) Pripovedovanje zgodb v socialnem svetovanju in psihoterapiji. Socialno delo 42, 6: 377-383.
 • Šugman Bohinc, L.  (2006). Socialno delo z neprostovoljnimi uporabniki. Socialno delo 45, 6: 345-355.
 • Šugman Bohinc, L. (1996). Socialno delo – znanost? Socialno delo 35, 5: 403-405.
 • Šugman Bohinc, L.(1998). Epistemologija socialnega dela II. Socialno delo 37, 6: 417-440.
 • Vries, S. De, Bouwkamp, R. (1995) Psihosocialna družinska terapija. Logatec: Firis.
 • Zaviršek, D., Zorn, J., Videmšek, P. (2002), Inovativne metode v socialnem delu: Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Ljubljana: Študentska založba (Scripta).
 • Zaviršek, D. (ur.) (2006), Z diplomo mi je bilo lažje delat! : znanstveni zbornik ob 50-letnici izobraževanja za socialno delo v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

 

 


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:
 • Izpitni esej - ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja (6-10)

 

 • Refleksija svojih spretnosti socialnega dela – mentorski pogovor. Poleg opisne ocene mentor oceni ali je opravil obveznost, oziroma ali je pridobil vse temeljne in nujne spretnosti socialnega dela (opravil – ne opravil).

Gradiva:

Izr. prof. dr. Vito Flaker 

 

FLAKER, Vito (1998), Odpiranje norosti: Vzpon in padec totalnih ustanov. Ljubljana: Založba /*cf. 

 

FLAKER, Vito, in sod. (2002), Živeti s heroinom I & II. Ljubljana: Založba /*cf. 


strutktura socialnega dela
Znanost za delo 07
Storitve
prostor in socialno delo

K taksonomiji storitev socialnega varstva 25+