Metodologija kritičnega raziskovanja v socialnem delu


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SV

Nosilci: Darja Zaviršek
Sodelavci: Jelka Zorn

408000013025010


Cilji:

Študent/ka pridobi kompetence kritičnega razmišljanja v raziskovalnem delu. Pridobi spretnosti uporabe različnih kvalitativnih metod raziskovanja in možnost postavljanja relevantnih raziskovalnih vprašanj v določenem kontekstu. Reflektira raziskovalni proces, njegove etične dileme, študentovo lastno vključenosti v raziskovalni proces. Pridobi sposobnost izbire različnih tehnik in metod glede na določeni kontekst. Sposobnost poglobljene analize biografskega materiala na temelju že razvitih metod analize intervjujev in drugih pisnih in vizualnih materialov.


Vsebina predmeta:
 • Vrste kritičnega raziskovanja v socialnih znanostih;

 

 • kvalitativne in mešane metode ter objektivnost ter subjektivnost kritičnega raziskovanja;

 

 • antropološka perspektiva v raziskovanju;

 

 • grounded theory, etnometodologija; socialna akcija; raziskovalec kot zagovornik; raziskovanje pisnega, ustnega in vizualnega;

 

 • zgodovinska metoda kot del kritičnega raziskovanja;

 

 • terensko raziskovanje in terenska znanja;

 

 • študije primerov kritičnega raziskovanja na področju hendikepa, etničnosti in spolov;

 

 • biografska metoda;

 

 • oralna zgodovina;

 

 • naracija, spominjanje, teorije spomina;

 

 • biografska metoda po R. Bohnsack;

 

 • uporaba fokusnih skupin;

 

 • kvalitativne analiza statističnih podatkov;

 

 • kritična analiza pisnih tekstov in kritična dekonsktrukcija besedil;

 

 • kritična analiza vizualnih reprezentacij;

 

 • etična načela in etične dileme v raziskovanju;

 

 • evalvacijsko raziskovanje;

 

 • vključenost uporabnikov v socialno raziskovanje.

 


Temeljna literatura:

1. Bulmer, Martin, Solomon, John (eds.) (2004), Researching Race and Racism. Routledge, London and New York.

2. Denscombe, M. (2003), The Good Research Guide for Small Scale Social Research Projects, Open University Press, Buckingham.

3. Denzin, N. K. & Lincoln, I. S. (2000), Handbook of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks, London.

Feldman, Allen (1996 4. Feldman, Allen (1991 7. Feldman A. (1991), Formations of Violence: The Narrative of the Body and Political Terror In Northern Ireland (revised second printing, 1994, third printing, 1997) Chicago: The University of Chicago Press.

5. (ur.) Fraser, S., Lewis, V., Ding, S., Kellett, M., Robinson, C.(2004), Doing Research with Children and Young People. Sage, The Open University, London, Thousand Oaks, New Delhi.


6. Hammersley, M. in Atkinson, M. (1995), Ethnography. Principles in Practice. Routledge, London, New York.

7. (ur.) Kohler Riessman, C. (1994), Qualitative Studies in Social Work Research, Sage Publications, London.

8. Nagy H.-B., Yaiser, M. L. (2004), Feminist Perspectives on Social Research. Oxford University Press, New York, Oxford.

9. Ramon, S. (ed) (2003), Users Researching Health and Social Care: An Empowering Agenda? Venture Press, Birmingham.


Pogoji za vključitev v delo:

Aktivna prisotnost pri vseh oblikah študija.


Metode ocenjevanja:

Opravljene različne manjše raziskovalne naloge in njihov zagovor. Opravljeno krajše terensko raziskovalno delo. Standardna ocenjevalna lestvica od 5 (negativno) do 10 (odlično).