Socialnodelovni model razumevanja demence

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Jana Mali
Sodelavci: Anamarija Kejžar

30101000751255


Cilji:

Kritičen pristop do razumevanja demence kot družbenega fenomena, ki narekuje celovit pristop k načrtovanju in izvajanju pomoči za ljudi z demenco. Študenti razumejo pomen specifične vloge socialnega dela pri oskrbi ljudi z demenco in se zavedajo razvijanja novih, sodobnih pristopov do obravnavane tematike. Na tem temelji tudi metoda osebnega načrtovanja iz izvajanja storitev, pri kateri se seznanijo s specifikami na področju pomoči ljudem z demenco. Pri slednjem izhajajo iz uporabniške perspektive, zlasti izkušenj ljudi, ki imajo demenco in si pridobijo znanje za spodbujanje aktivne vloge ljudi z demenco v družbi.


Vsebina predmeta:

1. Družbene razsežnosti demence

2. Sodobni modeli razumevanja demence

3. Koncepti socialnega dela z ljudmi z demenco

4. Formalna oskrba ljudi z demenco

5. Neformalna oskrba ljudi z demenco

6. Indeks potreb in katalog odgovorov ljudi z demenco

7. Osebno načrtovanje in izvajanje storitev za ljudi z demenco

8. Specifike koncepta krepitve moči v procesu pomoči ljudem z demenco.

9. Raziskovanje demence in socialnodelovne perspektive: raziskovanje potreb, narativni pristopi, akcijsko raziskovanje

10. Tehnološka podpora za samostojno življenje ljudi z demenco


Temeljna literatura:

1. Mali, J. (2013), Dolgotrajna oskrba v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

2. Brannelly, T. (2006). Negotiating ethics in dementia care. An analysis of an ethic of care in practice. Dementia, 5(2), 197 – 212.

3. Bryden, C. (2005), Dancing with Dementia: My Story of Living Positively with Dementia. London, Philadelphia: Jessica Kingsley.

4. Cantley, C. (2001), A Handbook of Dementia Care. Buckingham, Phildelphia: Open University Press (77-89; 123-145; 161-172; 278 - 308).

5. Cahill, S. & Dooley, A. (2005). The Historical Context od rahabilitation and its Application to Demntia Care. In Marshall, M. (Ed.), Perspectives on Rehabilitation and Dementia. London: Jessica Kingsley Publishers (30 – 38).

6. Challis, D., Sutcliffe, C., Hughes, J., von Abendorff, R., Brown, P. & Chesterman, J. (2009). Supporting people with dementia at home: challenges and opportunities for the 21st century. Farnham, Burlington: Ashgate.

7. Kitwood, T. (2005). Dementia Reconsidered: The Person comes First. Buckingham, New York: Open University Press.

8. Moore, D. & Jones, K. (2012). Social Work and Dementia. Los Angeles: Sage.

9. MALI, Jana. A case for a narrative approach to research into social work perspectives on dementia. Socialno delo. sep.-dec. 2018, letn. 57, št. 3, str. 209-224

10. Thompson, N. & Thompson, S. (2001). Empowering older People. Beyond the Care Model. Journal of Social Work, 1(1): 61 – 76.

11. MALI, Jana, FLAKER, Vito, UREK, Mojca, RAFAELIČ, Andreja. Inovacije v dolgotrajni oskrbi : primer domov za stare ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2018.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v letnik.

Pogoj za pristop k izpitu je izdelan in predstavljen seminar.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit 70%

Projektna naloga 30%

Ocenjevalna lestvica:

10 – odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami

9 – prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami

8 – prav dobro: solidni rezultati

7 – dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami

6 – zadostno: znanje ustreza minimalnim merilom

1 do 5 – nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim merilom.


Delež v %:Pisni izpit 70% Projektna naloga 30%