Socialno delo in stari ljudje

Socialno delo s starimi ljudmi


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Jana Mali
Sodelavci: Vito Flaker

3525000651255


Cilji:

Specializiranje znanja o starosti in staranju v sodobni družbi, s poudarkom na vlogi socialnega dela pri zagotavljanju formalne mreže storitev za stare ljudi. Spodbujanje in podpora neformalnih omrežij v skrbi za stare ljudi. Razvijanje inovativnih načinov delovanja pri socialnem delu s starimi ljudmi.


Vsebina predmeta:

1. Odzivi socialnega dela na povečan delež starejšega prebivalstva

2. Razvoj socialnega dela s starimi ljudmi

3. Socialno delo s starimi ljudmi in gerontologija

4. Tipologija oskrbe starih ljudi v Sloveniji

5. Dezinstitucionalizacija na področju oskrbe starih ljudi

6. Socialno delo s starimi ljudmi v času družbenih sprememb

7. Raziskovanje potreb starih ljudi

8. Koncepti in metode socialnega dela s starimi ljudmi

9. Socialno delo v obstoječih oblikah skrbi za stare ljudi v Sloveniji

10. Inovacije pri socialnem delu s starimi ljudmi.


Temeljna literatura:

1. Mali, J. (2013), Social work with older people: the neglected field of social work = Socialno delo s starimi ljudmi: zapostavljeno področje socialnega dela. Dialogue in praxis, 2(15), 1/2(24/25): 23-40.

2. Flaker, V. (2011), Long-term care: a challenge to the crisis and a new paradigm of care = Dolgotrajna oskrba : izziv krizi in nova paradigma oskrbe. Dialogue in praxis,  0(13), 0(21): 57-65. http://www.dialogueinpraxis.net/pdf.php?pdf=4ea561663d209930, http://www.dialogueinpraxis.net/index.php?id=5&a=article&aid=8.

3. Mali, J. (2010), Social work in the development of institutional care for older people in Slovenia = Razvoj socialnega dela v slovenskih domovih za stare ljudi. European journal of social work, 13, 4: 545-559.

4. Mali, J. (2008), Comparison of the characteristics of homes for older people in Slovenia with Goffman's concept of the total institution = Primerjava značilnosti domov za stare v Sloveniji z Goffmanovim konceptom totalne ustanove. European journal of social work, 11, 4: 431-443.

5. Flaker, V. @ Boj za (2012), Direktno socialno delo. Ljubljana: */ cf.

6. Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S. (2013), Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

7. Mali, J., Mešl, N., Rihter, L. (2011), Socialno delo z osebami z demenco. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

8. Crawford, K., Walker, J.(2009), Social work with older people. Exeter: Learning Matters.

9. McDonald, A. (2010), Social Work with Older People. Cambridge: Polity Press.

10. Marshall, M. (ed.) (2005), Perspectives on Rehabilitation and Dementia. London: Jessica Kingsley Publishers.

11. Filipovič Hrast, M., Hlebec, V., Knežević Hočevar, D., Černič Istenič, M., Kavčič, M., Jelenc-Krašovec, S., Kump, S., Mali, J. (2014), Oskrba starejših v skupnosti: dejavnosti, akterji in predstave. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

12. Mali, J. (2014), The role of social work in the epoch of intergenerational solidarity in society. Revija za socijalnu politiku, 21, 2: 111-131.

13. Mali, J. (2014), Social work in residential care facilities for older people as a protagonist of changes in community care for the older people in Slovenia. In: Arnold, E. N. (ed.), Social Work Practices: Global Perspectives, Challenges and Educational Implications. New York: Nova Publishers.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v letnik.

Pogoj za pristop k izpitu je izdelan in predstavljen seminar.


Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Izpit je pisni, ocenjen pozitivno z oceno od 6 do 10.

Ocenjevalna lestvica:

10 – odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami

9 – prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami

8 – prav dobro: solidni rezultati

7 – dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami

6 – zadostno: znanje ustreza minimalnim merilom

1 do 5 – nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim merilom.


Delež v %:Izpit (100%)