Inovacije in raziskovanje pri socialnem delu s starimi ljudmi

Socialno delo s starimi ljudmi


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Liljana Rihter
Sodelavci: Vera Grebenc, Jana Mali

301010010651255


Cilji:

Poglobitev znanja o pomenu raziskovanja na področju socialnega dela s starimi ljudmi. Poznavanje raziskovanja kot metode socialnega dela, ki omogoča oblikovanje inventivnih oblik dela na področju socialnega dela s starimi ljudmi.


Vsebina predmeta:

1. Raziskovanje na področju socialnega dela s starimi ljudmi
2. Pregled raziskav s področja socialnega dela s starimi ljudmi v Sloveniji
3. Pomen raziskovanja pri socialnem delu s starimi ljudmi
4. Staranje kot izziv za razvoj novih oblik in programov za stare ljudi
5. Uporabniška perspektiva pri načrtovanju programov za stare ljudi.


Temeljna literatura:

1. A. Brechin, J. Walmsley, J. Katz, S. Peace (1998), Care Matters. Concepts, Practice and Research in Health and Social Care. London: Sage Publications. 2. J. Cheetham, R. Fuller, G. McIvor, A. Petch (1992), Evaluating Social Work Effectiveness. London: Open University Press. 3. Grebenc, V. (2014), Understanding the Needs of Older People: Shifting Toward More Community Based Responses. Revija za socijalnu politiku, 21, 2: 133 – 160. 3. A. Jamieson, C. Victor (2002), Researching Ageing and Later Life. Buckingham: Open University Press. 4. B. Mesec (1986), Raziskave o življenjskih navadah starejših občanov v SR Sloveniji 1963–1985. Specializacija za socialno delo s starejšimi občani. Študijsko gradivo. Ljubljana: Višja šola za socialne delavce. 5. B. Mesec (1998), Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo. 6. Mali, J. (2011), An example of qualitative research in social work with older people : the history of social work in old people's homes in Slovenia. Collegium antropologicum, 35, 3: 657-664. 7. J. Mali, N. Mešl, L. Rihter (2011). Socialno delo z osebami z demenco : raziskovanje potreb oseb z demenco in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo 8. N. Rode, L. Rihter, B. Kobal (2006), Uvajanje sistema evalvacije v socialnem varstvu: predlog postopka. Soc. delo, 45, 1/2, 1-7. 9. Šabić, A. (2014), Izazovi demografskih promjena i primjer dobre prakse socijalnog rada sa starijim ljudima. Revija za socijalnu politiku, 21, 2: 161 – 184.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija na 2. stopnji.
Pogoj za pristop k izpitu je izdelan in predstavljen seminar


Metode ocenjevanja:

a) Pisni izpit z oceno 6-10 (pozitivno), 1-5 (negativno)
b) Pozitivno ocenjen seminar je pogoj za pristop k izpitu.


Delež v %:Pisni izpit (70 %), seminar (30 %)