Študijski program

Socialno delo z družino


 

1. Podatki o študijskem programu:

 • naslov študijskega programa z navedbo stopnje: drugostopenjski študijski program Socialno delo z družino
 • trajanje študijskega programa: 1 leto (2 semestra)
 • število kreditnih točk: 60 kreditnih točk


2. Način izvajanja študija 2024/25: Izredni štuij

3. Predstavitveni zbornik
Študij je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov, praktikuma (prakse, terenskega dela) in izdelave magistrske naloge.

Obveznosti:

 • dva skupna obvezna predmeta (obvp, 2 x 5 KT),
 • praksa, terensko delo (obvp, 2 x 5 KT),
 • dva izbirna predmeta po seznamu programa (izb, 2 x 5 KT),
 • dva odprta izbirna predmeta (izb ali izbx*, 2 x 5 KT)
 • magistrska naloga (20 KT).


* Študent/ka izbere dva predmeta iz nabora izbirnih predmetov ali izmed izbirnih predmetov drugih magistrskih študijev na fakulteti ali izmed predmetov, ki jih ponujajo druge visokošolske institucije v Sloveniji in EU. K izbiri predmetov z drugih visokošolskih institucij mora dati soglasje koordinator študija.

Skrbnica: Nina Mešl

4. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki jih pridobijo s programom
1) Omogočiti študentom pridobitev posebnih novih znanj za učinkovito socialno delo z družino v študijskem procesu, ki vedno znova zahteva povezovanje konceptov v delovne projekte podpore in pomoči.
2) Omogočiti študentom nove izkušnje za delo z družino na dveh ravneh: vzpostavljanje delovnega odnosa, ki omogoči soustvarjanje izvirnih delovnih projektov pomoči, in sodelovanje pri raziskovanju sprememb, ki jih družina potrebuje, da bi zaželene izide dosegla.
3) Usposobiti študente za specializirano socialno delo z družinami na različnih vsebinskih področjih (npr. razveze, rejništvo ipd.) in v različnih institucionalnih kontekstih (npr. centri za socialno delo, nevladne organizacije).

Z magistrskim programom socialno delo z družino študentje poglobijo in nadgradijo splošne kompetence, ki so jih pridobili pri dodiplomskem študiju socialnega dela:

 • poznavanje in razumevanje konceptov, teorij, fenomenov in metod in postopkov socialnega dela,
 • sposobnost analize in sinteze znanja o družini v sodobni družbi, kar omogoča diferencirano razumevanje problemov in je podlaga za soustvarjanje uresničljivih rešitev v socialnem delu z družino,
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod v socialnem delu, postopkov in procesov na področju socialnega dela z družino,
 • sposobnost za strateško razmišljanje in ravnanje,
 • sposobnost uporabe znanja, postopkov in metod v praksi,
 • sposobnost za kritično in etično (samo)refleksijo mišljenja in ravnanja,
 • prepoznavanje in razumevanje raznovrstnosti in odzivanje nanje,
 • prepoznavanje in razumevanje človekovih stisk in kriz, vezanih na družbene in osebne okoliščine,
 • sposobnost soustvarjanja želenih razpletov z upoštevanjem perspektive uporabnika,
 • veščine komuniciranja,
 • inovativnost, sposobnost za timsko, skupinsko in projektno delo,
 • sposobnost mreženja,
 • sposobnost skupnega vodenja in soupravljanja,
 • sposobnost delovanja v mednarodnem in pluralnem strokovnem okolju,
 • profesionalnost: sposobnost profesionalne discipline, skrb za lastni profesionalni razvoj, za razvoj, uveljavljanje in ugled stroke in posredovanje znanja.

5. Razvrstitev v nacionalno ogrodje kvalifikacij, evropsko ogrodje visokošolskih klasifikacij ter evropsko ogrodje kvalifikacij

 • Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 8
 • Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 7
 • Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij: EOVK druga stopnja

6.  Študijsko področje študijskega programa po klasifikaciji KLASIUS ter znanstvenoraziskovalno disciplino po klasifikaciji FRASCATI

KLASIUS-SRV:

 • ožja skupina vrst - raven: 17 (visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba)
 • podrobna skupina vrst - vrsta: 17003 (magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja).

KLASIUS– P:

 • široko področje: 7
 • ožje področje: 76
 • podrobno področje: 762
 • nacionalno specifično področje: 7623

Študijski program Socialno delo z družino uvrščamo  v podrobno področje socialno delo in svetovanje (762), saj se vanj razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetno specifično vsebino, ki obsega študij socialnih problemov družbe, posebnih skupin in posameznikov ter ustreznih načinov njihovega reševanja. Glavni poudarek je na socialnem skrbstvu s poudarkom na socialni politiki in praksi. Program se umešča v nacionalno specifično področje 7623 - Družinsko in zakonsko svetovanje.

FRASCATI: družboslovne vede

Temeljna znanstvena disciplina, na kateri temelji program, je socialno delo, ki je ena izmed družboslovnih disciplin.