Migracije in etnične manjšine


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SV

Nosilci: Jelka Zorn
Sodelavci: Ana Marija Sobočan, Darja Zaviršek

1050000651255


Cilji:

Spoznavanje in analiza razvoja slovenskega državljanstva in izbrisa. Refleksija raziskovalnih metod in raziskovalčeve pozicije. Spoznati oblike in razumeti učinek nadzora nad priseljevanjem iz perspektive ne-državljanov.


Vsebina predmeta:

Študentke in študenti se bodo seznanili s tremi ključnimi koncepti: nadzorom priseljevanja, politično pripadnostjo (državljanstvom) in etičnostjo. Študija primera izbrisani iz Registra stalnega prebivalstva RS: pravni, politični in socialni vidik. Analiza bo zajemala tudi vprašanje o izključenih kot akterjih v boju za pravice.
Azilni dom in center za tujce kot ključni instituciji upravljanja z migracijami bosta predstavljeni s kritičnega vidika.


Temeljna literatura:

1. Agamben, G. (2004), Homo Sacer. Suverena oblast in golo življenje, Ljubljana: Študentska založba (izbrana poglavja).

2. Arendt, H. (1948, 2003), Izvori totalitarizma, Ljubljana: Študentska založba (izbrana poglavja).

3. Balibar, É. (2004), We, the People of Europe? Reflections on Transnational Citizenship, Princeton University Press, Princeton, Oxford.

4. Benhabib, Seyla (2010) Pravice drugih. Tujci, rezidenti in državljani. Ljubljana: Krtina.

5. Kogovšek et. al (2010) Brazgotine izbrisa. Prispevek h kritičnemu razumevanju izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije. Ljubljana: Mirovni inštitut.

6. Medica, karmen, Goran Lukič in Milan Bufon (2010): Migranti v Sloveniji – med integracijo in alinacijo. Koper: Univerzitetna založba annales.

7. Visoki Komisariat Združenih narodov za begunce (UNCHR) (2005), Program za otroke brez spremstva v Evropi: Načela dobre prakse. Ljubljana: UNCHR.

8. Tematska številka Časopisa za kritiko znanosti Horizont bojev. Na lateralah, mejah in marginah (2009). letnik XXXVII.

9. (ur.) Zorn, J. (2005), tematska številka Socialnega dela Globalna pravičnost, letnik 44, št. 4-5.

10. Zorn, Jelka (2008) Ljudje brez pravice do pravic in vloga socialnega dela. Socialno delo, letnik 47, št. 3/6, str. 115-131.


Pogoji za vključitev v delo:

vpis v magistrski program


Metode ocenjevanja:

Izdelava raziskovalne naloge s predstavitvijo.
Ocenjevalna lestvica: 1-5 negativno, 6-10 (pozitivno).


Delež v %:100%