Metode socialnega dela (projektne skupine) IV.Nosilci: Doc. dr. Mesec Bojana
Sodelavci:As. Jagrič Ana
Sodelavci:, As. dr. Kodele Tadeja
Sodelavci:, As. dr. Kustec Klavdija
Sodelavci:, Pred. Mesec Marko
Sodelavci:, Doc. dr. Poštrak Milko
Sodelavci:, As. dr. Šabić Amra

Cilji
Študent/ka poglobi poznavanje in razumevanje organizacijskega in skupnostnega konteksta in metod socialnega dela na organizacijski in skupnostni ravni; v praksi preizkusi in pridobi metode in spretnosti odkrivanja potreb, načrtovanja in vodenja projektov, načrtovanja lastnega dela, timskega in skupinskega dela in evalvacije. Poleg teh spretnosti študent/ka (po izbiri in v dogovoru z mentorjem) dodatno preizkusi ali poglobi tudi druge specifične spretnosti in postopke socialnega dela.

Vsebina
Načrtovanje projektov in/ali manjših inovacij. Raziskovanje v skupnosti. Terensko delo na javnem prostoru. Evalvacija obstoječega programa in/ali ocena potreb po spremembah, novih storitvah, dejavnostih itn. Timsko delo (sodelovanje v timih) ali delo s skupino. Načrtovanje lastnega dela. Po izbiri (v skladu z načrtom praktičnega dela in ob upoštevanju evalvacije prakse preteklih treh letnikov) študent razširi ali poglobi znanjein spretnosti socialnega dela, ki jih v preteklosti ni uspel dovolj spoznati ali jih želi poglobiti (npr. individualno načrtovanje, analiza tveganja, razvijanje delovnega odnosa ipd.).

Temeljni viri
 • David in Althea Brandon, (1992), Praktični priročnik za delo z ljudmi s posebnimi potrebami. Ljubljana:VŠSD, PEF.

 • Gabi Čačinovič Vogrinčič (2002), Koncept delovnega odnosa v socialnem delu. Socialno delo, 41, 2: 91–96.

 • Srečo Dragoš (1997), Akcijski projekt: Priročnik za izvedbo projekta in izdelavo projektne naloge. Ljubljana: VŠSD .

 • Vito Flaker (1994), Tveganje. Socialno delo, 33, 3: 189–196.

 • Tanja Lamovec (1994), Zagovorništvo kot oblika svetovanja, Socialno delo. 33, 2: 107–114.

 • Marija Ovsenik (1995), Management za socialno delo I. Ljubljana: VŠSD .
  Rosemary Randall, John Southgate (1988), Skupinska dinamika v skupnosti. Ljubljana: ZKOS , VŠSD .

 • Bernard Stritih, Miran Možina (1998), Nova strategija pomoči v socialnem delu:študijsko gradivo za predmet teorije pomoči. Ljubljana: VŠSD .

 • Lea Šugman Bohinc (1997), Epistemologija socialnega dela. Socialno delo, 36, 4: 289–308.

 • Darja Zaviršek, Jelka Zorn, Petra Videmšek (2002), Inovativne metode v socialnem delu: Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Ljubljana, Študentska založba.


 • Obveznosti
  - opravljena praksa v določenem obsegu (160ur, izr. 80 ur),
  - udeležba na pripravah na prakso,
  - obiskovanje mentorske skupine in aktivno sodelovanje v njej,
  - sodelovanje v intervizijski skupini,
  - dnevnik prakse,
  - izdelava in zagovor zaključnega evalvacijskega poročila o opravljenih nalogah in pridobljenih znanjih in spretnostih; zaključna primerjava praktičnega dela med vsemi štirimi letniki.

  Gradiva:Priročnik za praktično delo Metode SD IV. in priročniki za posamezne izbrane naloge. Preostali viri se določijo v konzultaciji z mentorjem prakse na fakulteti in mentorjem na učni bazi.

  Priročnik Metode SD IV.
  Načrt prakse IV.
  Splošen priročnik Metode SD
  Kodeksa etike - SV in SD

  Priročniki za posamezne naloge
  Analiza in krepitev moči
  Analiza tveganja
  Intervizija
  Pogovor in zapis pogovora
  Terensko delo
  Timsko delo
  Timsko delo - navodilo
  Timsko delo - predavanje
  Uspešen razgovor v socialnem svetovanju
  Visenje - terensko delo na javnem prostoru
  Vzpostavljanje delovnega odnosa v SD
  Zapisovanje1
  Zapisovanje2
  Zemljevid življenjskega sveta (eko-zemljevid)
  Kritična refleksija medijskega poročanja o marginaliziranih skupinah
  Pravni vidiki, Ustava RS, Zakon o socialnem varstvu

  Drugo
  Pisanje Dnevnika

  Obrazci
  Potrdilo o obveznostih študentov
  Prijavnica MSD študenti
  Dogovor študent-mentorub-mentorfsd
  Pogodba 3 in 4 letnik

  RAZPISI UČNIH BAZ