Raziskovanje v socialnem delu

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Liljana Rihter
Sodelavci: Jana Mali, Lea Šugman Bohinc, Mojca Urek, Darja Zaviršek

3020000751255


Cilji:

·    Poznavanje in razumevanje raziskovalnih postopkov in metod na področju socialnega dela in socialne politike.

·    Naučiti se metod kvalitativnega raziskovanja in akcijskega raziskovanja

·    Sposobnost sinteze različnih raziskovalnih metod in uporaba metod pri oblikovanju raziskovalnih načrtov.

·    Seznanitev z metodami pridobivanja in krepitve uporabniškega znanja.

·    Kritična refleksija vloge raziskovalca in dosledna uporaba etike udeleženosti in krepitve moči uporabnikov pri raziskovanju.

·     Sposobnost kritične refleksije lastnih raziskovalnih postopkov.

Sposobnost inovativnih rešitev pri raziskovanju in uporabe raziskovalnih izsledkov za inovacije v praksi.

- Zmožnost argumentiranega razpravljanja in soustvarjanja želenih razpletov (npr. rešitev problemov) na konkretnem področju SD z uporabo znanja o raziskovanju v socialnem delu


Vsebina predmeta:

Vloga raziskovanja v socialnem delu in socialni politiki
Epistemologija raziskovanja

Raziskovanje ljudi v kontekstih, ki povzročajo ranljivost: zahtevne raziskovalne situacije

Zgodovinska perspektiva v družboslovnem raziskovanju

Načrtovanje kvalitativne in kvantitativne raziskave

Obdelava in interpretacija empiričnih podatkov

Evalvacija
Akcijsko raziskovanje

Kritična diskurzivna analiza  in analiza medijev

Etnografsko raziskovanje

Narativne metode
 

Diseminacija rezultatov raziskovanja


Temeljna literatura:

Temeljna literatura:

 • Baldwin, C. (2013). Narrative Social Work. Theory and Application. Bristol: Policy Press.
 • Bulmer, M., & Solomon, J. (eds.) (2004). Researching race and racism. London and New York: Routledge,.
 • Flaker, V., Ficko, K., Grebenc, V., Mali, J., Nagode, M., & Rafaelič, A. (2019). Hitra ocena potreb in storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo
 • •    Flick, U. (2015). Introducing Research Methodology (str. 2-29). Los Angeles, London, New Delhi: Sage.Fraser, S., Lewis, V., Ding, S., Kellett, M., & Robinson, C. (eds.) (2004), Doing Research with Children and Young People. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, The Open University
 • Jamieson A., & Victor C. (2002). Researching Ageing and Later Life. Buckingham: Open University Press (33-96, 226-259).
 • Kavadias, D., Dehertogh, B., Rihter, L., Schubert, H., & Spieckermann, H.  (2011).  Evaluation as learning : the collaboration between social work and research in cross-agency evaluation in Germany and Slovenia. European journal of social work, 14( 1), 89-107.
 • Kordeš, U., Klauser, F. (2019). Inclusion and empirical research – un uneasy relationship. V: Zgaga, P. (ur.). Inclusion in Education: Reconsidering Limits, Identifying Possibilities (str. 205-225). Berlin: Peter Lang.
 • Nagy Hesse-Biber, Yaiser, M. L. (2004),.Feminist Perspectives on Social Research. New York, Oxford:  Oxford University Press,.
 • Rode, N., Rihter, L., & Kobal Tomc, B. (2006).  Evalvacija programov v socialnem varstvu : model in postopek izvedbe. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo: Inštitut RS za socialno varstvo.
 • Rubin, A. & Babbie. E. (1993). Research methods for social work. Belmont: Wadsworth Publishing.
 • Russo, J. & Stastny, P. (2009). Beyond Involvement. Looking for a Common Perspective on Roles in Research. V: Jan Wallcraft, Beate Schrank & Michaela Amering (Eds.), Handbook of User Involvement in Research (str. 61-72). West Sussex: Wiley-Blackwell,.
 • Urek, M. (2005). Zgodbe na delu: pripovedovanje, zapisovanje in poročanje v socialnem delu. Ljubljana:*cf (str. 249-288).

Priporočena literatura

 • Bulmer, M., & Solomon, J. (eds.) (2004). Researching race and racism. Routledge, London and New York.
 • Flaker, V., & Schmid, T. (ur.) (2006). Von der Idee zur Forschungsarbeit: Forschen in Sozialarbeit und Sozialwissenschaft. Wien: Böhlau Verlag.
 • Fife, W. (2005). Doing Fieldwork. Ethnographic Methods for research in Developing Countries and Beyond. Macmillan, New York, Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave,.
 • Fraser, S., Lewis, V., Ding, S., Kellett, M., & Robinson, C. (eds.) (2004),. Doing Research with Children and Young People. London, Thousand Oaks, New Delhi:  Sage, The Open University,.
 • Liamputtong, P, (2007). Researching the Vulnerable A Guide to Sensitive Research Methods. London:Sage.
 • Mesec B. (1997). Metodologija raziskovanja v socialnem delu II. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo (skripta).
 • Mesec B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
 • Mesec, B, Rape, T. (ur.), & Rihter, L. (ur.) (2009). Načrtovanje raziskave : študijsko gradivo za interno uporabo, Metodologija raziskovanja v socialnem delu 1. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
 • Ramon, S. (ed) (2003),.Users Researching Health and Social Care: An Empowering Agenda? Birmingham: Venture Press.
 • Ramon, S., & Zavirsek, D. (ed) (2009). Critical edge issues in social work and social policy: Comparative Research Perspectives. Ljubljana: University of Ljubljana Press.
 • Reinhartz, S. (1992.  Feminist Methods in Social Research. Oxford University Press. New York, Oxford. 
 • Riessman Kohler, C. (2008). Narrative Methods for the Human Sciences. CA, USA: SAGE Publications.
 • Rokkum, N.A., & Kojan, B.H., (2019). Exploring normative complexity: (How) does the life history interview work in child welfare research? Qualitative Social Work, 0 (0),1–18.
 • Toš N. (1988 in kasnejše izdaje), Metode družboslovnega raziskovanja. Ljubljana: DZS, str. 126–151.

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija. Pričakovano predznanje iz raziskovanja v družboslovju.


Metode ocenjevanja:
 • Izpitna naloga - ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja (5-10)
 • Izdelan načrt raziskave (metodološko poglavje v magisteriju) - ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja (5-10)

Delež v %:50 % izpitna naloga, 50 % izdelan načrt raziskave