Etnično občutljivo socialno delo


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Darja Zaviršek
Sodelavci: Uršula Lipovec Čebron, Sara Pistotnik

25201000701255


Cilji:

Prepoznavanje. razumevanje in odzivanje na raznolikosti.

Znanje in kompetence antirasizma na področju dela z Romi, migranti, etničnimi manjšinami.
Prepoznavanje in razumevanje človekovih stisk in kriz. vezanih na družbeno in osebno pogojene okoliščine.
Kritična in etična (samo)refleksija mišljenja in ravnanja.
Sposobnost analize družbenega konteksta in spretnost podpore integrativnim procesom ter soustvarjanja sprememb v skupnosti v sodelovanju s skupnostjo.
Sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji. institucijami in javnostjo.
Sposobnost strokovne refleksije lastne prakse na konkretnem področju SD.
Metode in načela socialnega dela: opolnomočenje. zagovorništvo. upoštevanje kulturne raznolikosti.


Vsebina predmeta:

V teoretskem uvodu bosta študent in študentka poglobila znanje na področju različnih teoretskih pristopov v razumevanju etničnosti (družbena konstrukcija belosti; etničnost kot izbira in kot prisila; enakost in drugost), varstva manjšin v okviru nacionalne države, družbenih struktur neenakosti, rasizmov in njihovih posledic. Študent in študentka bosta analizirala medijske reprezentacije, kar jima bo pomagalo razumeti družbeno konstrukcijo Slovenca kot norme. Iz te osnove bodo izhajala definicije in vprašanja o načelih, metodah in vlogi socialnega dela (opolnomočenje, zagovorništvo, dostopnost služb za različne skupine uporabnikov) in strategije za odpravljanje rasizma na individualni, institucionalni in kulturni ravni. Razumevanje izkušenj in znanje za ravnanje v primeru priseljencev in priseljenk prve, druge in tretje generacije, beguncev, otrok beguncev brez spremstva odrasle osebe in pripadnikov/pripadnic romske skupnosti. Razumevanje travme, preživetega mučenja in/ali vojne in kulturnega šoka. Znanje za medkulturno sporazumevanje, definicije in izkušnje asimilacije in integracije; pomen jezika in govorice; pomen barve kože; prepoznavanje in strategije preseganja diskriminacije na področju šolanja in zaposlovanja; revščina in dostop do zdravstvenih storitev; vprašanje etnične pripadnosti socialne delavke (refleksija lastne pozicioniranosti); socialna delavka/delavec kot pripadnika manjšinske skupine.

-Socialno delo z etničnimi manjšinami -Etničnost, etnocentrizem, etnične meje, socialna distanca -Največja evropska manjšina : Romi v Sloveniji -Medijske reprezentacije in etnične manjšine -Medkulturne kompetence na področju mednarodnih posvojitev Etične dileme v perspektivi antirasistične prakse Globalne migracije in socialno delo Etničnost in duševno zdravje Travma in postravmatiski stresni sindrom.


Temeljna literatura:

Zaviršek, Darja (2010), Etnizacija in patologizacija Romov in romskih skupnosti : socialno-antropološki in socialnodelavni teoretski koncepti. Soc. delo, letn. 49, št. 2/3, str. 85-97.

Zaviršek, Darja, ZORN, Jelka (2012), Ethnic conflicts. V: HEALY, Lynne M. (ur.), LINK, Rosemary J. (ur.). Handbook of international social work : human rights, development, and the global profession. New York: Oxford University Press, str. 190-195.

Zaviršek, Darja (2011), "To je njihova kultura!" : brezbrižnost in kulturalizacija kot oblika patologizacije Romov in Rominj v Sloveniji : [predavanje na] III. festival romske kulture Romano Čhon/Romski Mesec, Maribor, 5. april 2011. Maribor, 2011. Celoten video:    http://vimeo.com/22948021 

Zaviršek, Darja (2012), Od krvi do skrbi. Aristej, Maribor.

 

 Dominelli, Lena (2008), Anti-racist social work. Basingstoke, NY: Palgrave Macmillan.

Šumi, Irena (2015), Slovenski antisemitizem, živ pokopan v ideologiji slovenske narodne sprave. Časopis za kritiko znanosti. Tematska številka ČKZ: Rasizem: razrezani svet, št. 260, Založba Beletrina. (dostopen na spletu)

Šumi, Irena, Starman, Hannah (2012), Slovenki Judje. Sinagoga Maribor.  (tudi spletna knjiga)

Janko Spreizer, Alenka (2002): Vedel sem. da sem Cigan - rodil sem se kot Rom: znanstveni rasizem v raziskovanju Romov. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij.

Šumi, Irena (2000): Kultura. etničnost. mejnost: konstrukcije različnosti v antropološki presoji. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Pajnik, Mojca (2010), Socialno državljanstvo, migracije in trg dela. V: Medica, K. (ur.), Lukič, G. (ur.), Bufon, M. (ur.). Migranti v Sloveniji - med integracijo in alienacijo, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.

Urh, Š. (2008), The development of an ethnically sensitive approach in social work in Slovenia = Razvoj etnično občutljivega socialnega dela v Sloveniji. European journal of social work, vol. 11, no 2, str. 117-129. 

Zaviršek, D. (2011), Notranje in meddržavne posvojitve: od osebnih izkušenj do dobre prakse : razvijanje novih strokovnih kompetenc v socialnem varstvu, (Zbirka Socialno vključevanje in pravičnost). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Tematska številka Socialnega dela Globalne neenakosti, letnik 44, številka 4-5, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana.

Posamezne enote obvezne literature se spreminjajo glede na predmetne poudarke.

DODATNA LITERATURA

Videmšek, Boštjan (2015), Na begu. Umca.

Razpotnik, Špela (2006): Etnična samoopredelitev potomcev priseljencev, socialno ekonomski status in nasilje, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 57, št. 3.

 - Dekleva, Bojan, Razpotnik, Špela (ur.) (2002): Čefurji so bili rojeni tu: življenje mladih priseljencev druge generacije v Ljubljani. Pedagoška fakulteta, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana. –

Vojnovič, Goran: Čefurji Raus.

-Ahmetaj, Jasmina (2009), Dekle z bomboni. Založba cf*, Ljubljana.

Erjavec, K., Bašić Hrvatin, Sandra, Kelbl, B. (2000), Mi o Romih: diskriminatorski diskurz v medijih v Sloveniji. Mirovni inštitut. Ljubljana.

Zorn, J. (2003), »Antirasistična perspektiva v socialnem delu. Kako prepoznati rasizem v vsakdanjem življenju in kulturna kompetentnost služb«. Socialno delo. letnik 42. št. 4-5. Visoka šola za socialno delo. Ljubljana. Str. 303–310.

Urh, Š., Žnidarec Demšar, S. (2005), »Izključujoči mehanizmi vključevanja Romov« V: Sabina Autor. Roman Kuhar (ur.). Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 4: Če ne boš priden. te bomo dali Slovencem. Mirovni inštitut. Ljubljana. Strani: 36 -51. 

Humphries, B. (2005), Kako podpreti prosilce in prosilke za azil: praksa in etična vprašanja za strokovnjakinje v socialnem varstvu in zdravstvu v Evropi, Socialno delo, 44, 4-5, str. 277-286.


Pogoji za vključitev v delo:

vpis v letnik študija


Metode ocenjevanja:

opravljanje domačih nalog in sodelovanje pri predavanjih in vajah 30%  pisni ali ustni izpit 70%


Delež v %:opravljanje domačih nalog in sodelovanje pri predavanjih in vajah 30% pisni ali ustni izpit 70%
Gradiva:

predavanje 4.10.2012

predavanje 8.11.2012

predavanje 15.11.2012

Azilna politika in otroci brez spremstva.pptx

10.1.2013.pptx