Metode socialnega dela (projektne skupine) III.Nosilci: Red. prof. dr. Leskošek Vesna
Sodelavci:Izr. prof. dr. Flaker Vito
Sodelavci:, As. dr. Kustec Klavdija
Sodelavci:, Izr. prof. dr. Mešl Nina
Sodelavci:, Pred. Mesec Marko
Sodelavci:, Doc. dr. Poštrak Milko
Sodelavci:, Izr. prof. dr. Videmšek Petra

Cilji in vsebina
Praksa v 3. letniku je namenjena učenju metod, postopkov in spretnosti profesionalnega socialnega dela. Študen/ka preizkusi in dokumentira uporabo osnovnih spretnosti in postopkov, pri čemer izhaja iz skupne ocene situacije, dogovorjenih ciljev, skupno sprejetega načrta dela in evalvacije doseženega. Spretnosti in postopki, ki jih mora obvladati v času prakse, so pogovor v socialnem delu, zapisovanje, obisk na domu oz. v življenjskem okolju uporabnika, vzpostavljanja stika in delovnega odnosa (vzpostavljanje mandata in izviren delovni projekt), raziskovanje življenjskega sveta in sredstev v okolju, individualno načrtovanje (za doseganje zaželenih ciljev, podpore, samostojnega življenja ipd.), ukvarjanje s tveganji (ocena tveganja in načrt zmanjševanja tveganja), ocenjevanje in krepitev moči (ocena moči in načrt krepitve moči), uporaba metod supervizije oz. intervizije

Temeljni viri
 • Gabi Čačinovič Vogrinčič (2002), Koncept delovnega odnosa v socialnem delu. Socialno delo, 41, 2:91–96

 • Vito Flaker (2001), Intervju kot umetnost spoznavanja etnometodološke beležke o tem, kako strokovnjaki spoznavajo uporabnike. Socialno delo, 40, 2/4:77–104

 • Vito Flaker (2003), Oris metod socialnega dela: Uvod v katalog nalog centrov za socialno delo. Ljubljana: FSD , Skupnost CSD Slovenije

 • Bernard Stritih, Miran Možina (1998), Nova strategija pomoči v socialnem delu: Študijsko gradivo za predmet teorije pomoči. Ljubljana: VŠSD

 • Lea Šugman Bohinc (1997), Epistemologija socialnega dela. Socialno delo, 36, 4:289–308

 • Darja Zaviršek, Jelka Zorn, Petra Videmšek (2002), Inovativne metode v socialnem delu: opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Ljubljana, Študentska založba

 • Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007). Življenjski svet uporabnika. Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo.


 • Obveznosti
  - opravljena praksa v določenem obsegu (160ur, izr. 80 ur),
  - udeležba na pripravah na prakso,
  - obiskovanje mentorske skupine in aktivno sodelovanje v njej,
  - sodelovanje v intervizijski skupini,
  - dnevnik prakse,
  - izdelava in zagovor zaključnega evalvacijskega poročila o opravljenih nalogah in pridobljenih znanjih in spretnostih.
  Gradiva:Priročnik za praktično delo Metode SD III. in priročniki za posamezne izbrane naloge. Preostali viri se določijo v konzultaciji z mentorjem prakse na fakulteti in mentorjem na učni bazi.

  Priročnik Metode SD III.
  Načrt prakse III.
  Kodeksa etike SV in SD
  Splošen priročnik Metode SD

  Priročniki za posamezne izbrane naloge
  Analiza in krepitev moči
  Analiza tveganja
  Intervizija
  Pogovor in zapis pogovora
  Terensko delo
  Uspešen razgovor v socialnem svetovanju
  Visenje - terensko delo na javnem prostoru
  Vzpostavljanje delovnega odnosa v SD
  Zapisovanje1
  Zapisovanje2
  Zemljevid življenjskega sveta (eko-zemljevid)
  Pravni vidiki, Ustava RS, Zakon o socialnem varstvu

  Diferencialni izpit Metode SD II.
  3. letnik - diferencialni izpit Metode SD II
  (za študente, ki se vključijo v 3. letnik FSD in prihajajo iz drugih fakultet)

  Drugo
  Pisanje Dnevnika

  Obrazci
  Potrdilo o obveznostih študentov
  Prijavnica MSD študenti
  Dogovor študent-mentorub-mentorfsd
  Pogodba 3 in 4 letnik

  RAZPISI UČNIH BAZ