Epistemologija socialnega dela INosilci: Doc. dr. Šugman Bohinc Lea
Sodelavci:As. Jagrič Ana
Sodelavci:, Doc. dr. Šugman Bohinc Lea

1. Cilji in vsebina predmeta

Cilji

Študent/ka se spozna s pojmom epistemologije spoznavanja/delovanja, s posebnim poudarkom na (konstruktivistični, hermenevtični oz. interpretativni) epistemologiji, ki jo predlaga kibernetika drugega reda. Znanost epistemologije se uči povezovati s teorijo in prakso socialnega dela, še zlasti na področju socialnega svetovanja.

Vsebina

- Temelji spoznavanja: prispevek kognitivnih znanosti k pojmovanju vključenosti spoznavalca v sistem, ki je predmet njegovega spoznavanja.
- Postmodernost – raznoliki pogledi na svet in jaz (obnova snovi iz predmeta Psihologija za socialno delo)
- Eksperimenti z zaznavo kot podlaga znanosti epistemologije: zaznava kot interpretacija oz. konstrukcija in ne kot registracija oz. reprezentacija sveta; spremenjena stanja zavesti.
- Epistemologija opazovanja v jeziku kibernetike drugega reda: kibernetika prvega in drugega reda.
- Sinergetika socialnega dela.
- Kibernetika spremembe in stabilnosti: spremembe prvega in drugega reda, epistemološki preskok, ekološka (ne)vednost, estetika spremembe, pojmi in postopki za soustvarjanje ugodnega konteksta za uspešen delovni odnos v socialnem delu (npr. pridruževanje uporabniku, preokvirjanje, sprotna uporaba povratnih informacij itn.).
- Socialno delo z neprostovoljnimi uporabniki.
- Kibernetika drugega reda v znanosti socialnega dela: znanost socialnega dela - znanost o kompleksnosti, znanost o udeleženem opazovalcu; etika in kibernetika drugega reda, avtonomnost in odgovornost. Objektivistična in hermenevtična (konstruktivistična, interpretativna) epistemologija.

2. Temeljni viri

Šugman Bohinc, L. (1996). Pojmovanje zavesti in zaznave v jeziku kibernetike drugega reda. Psihološka obzorja 5, 4: 61-71.
- (1996). Socialno delo – znanost? Socialno delo 35, 5: 403-405.
- (1997). Epistemologija socialnega dela. Socialno delo 36, 4: 289-308.
- (2000). Kibernetika spremembe in stabilnosti. Socialno delo 39, 2: 93-108.
- (2006). Socialno delo z neprostovoljnimi uporabniki. Socialno delo 45, 6: 345-355.
Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007). Življenjski svet uporabnika. Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo.
Čačinovič Vogrinčič, G., Kobal, L., Mešl, N., Možina, M. (2005). Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika. Ljubljana: UL, FSD.
Foerster, H. von (1993). Ethics and second-Order Cybernetics. Psychiatria Danubina 5, 1-2: 33-47. (Etika in kibernetika drugega reda, prevod Miran Možina)
Kordeš, U. (2005). Znanost s stališča udeleženosti. Časopis za kritiko znanosti XXXIII, 221: 206-221.
- (2004). Od resnice k zaupanju. Ljubljana: Studia humanitatis. (65-118,139-152)
Možina, M. (2005). Prispevek sistemske psihoterapije k sodobnim tokovom v psihoterapiji. V: J. Bohak, M. Možina (ur.). Četrti študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Rogla. Zbornik prispevkov. 8-23.
Možina, M. (2003). O prisotnosti, pristnosti in tre-nutkih srečanja odraslih z otroki. V: Ažman,R.(ur.), Lahko vzgojim uspešnega otroka? Priročnik za starše, vzgojitelje in učitelje. Ljubljana: Epta,13-39.
Schiepek, G., Ludwig-Becker, F., Helde, A., Jagfeld, F., Petzold, E.R., Kröger, F. (2005). Sinergetika za prakso: terapija kot spodbujanje samoorganizirajočih procesov. V: J. Bohak, M. Možina (ur.). Četrti študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Rogla. Zbornik prispevkov.
Watzlawick, P., Weakland, J., Fisch, R. (2003). Na drugi način. Načela postavljanja i rješavanja problema. Zagreb: Algoritam.

Dodatni viri:

Bardmann, T. M. (1996). Social Work: 'Profession Without Qualities'. Attempt to Link Social Work and Cybernetics. Systems Research 13, 3: 205-214.
Bateson, G. (1991). Ne dovoli, da tvoja leva roka izve. Metalog: Skrivnosti. Niti nadnaravno niti mehanično. Metalog: Odvisnost. Zavestni namen nasproti naravi. Nova revija X, 105-106: 184-217.
Capra, F. (1989). Tao fizike. Beograd: Opus.
Capra, F. (1998). Mreža života. Novo znanstveno razumijevanje živih sustava. Zagreb: Liberata.
Gabrijelčič, M. (1991). James Lovelock & Gaia – kronika neke Lovestory. Časopis za kritiko znanosti 19, 140/141: 201-210.
von Foerster, H. (1979). Cybernetics of Cybernetics. V: K. Krippendorff (ur.). Communication and Control in Society. New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1-8.
Gleick, J. (1991). Kaos. Rojstvo nove znanosti. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Hofstadter, D. R., Dennett, D. C. (ur.) (1990). Oko duha. Fantazije in refleksije o jazu in duši. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Huxley, A. (1993). Vrata zaznavanja. Nebesa in pekel. Ljubljana: Studia humanitatis.
Keeney , B. D. (1985). Aesthetics of Change. New York, London: The Guilford Press.
Lovelock, J. E. (1994). Gaja. Nov pogled na življenje. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Lüssi, P. (1990). Sistemski nauk o socialnem delu. Socialno delo 29, 1-3: 81-94.
Možina, M. (1991). Glasnik nove paradigme v znanosti. Nova revija X, 105-106: 163-183.
Možina, M., Kordeš, U. (1998). Obiranje sadov z Drevesa spoznanja. Spremna beseda k: Maturana, H. R., Varela, F. J. Drevo spoznanja. Ljubljana: Studia humanitatis. 219-248.
Musek, J. (1995). Prispevek psihologije k razvoju kognitivne znanosti: vloga kognitivne psihologije. Časopis za kritiko znanosti 23, 176: 73-88.
Šugman Bohinc, L. (2000). Kibernetika spremembe in stabilnosti v kontekstu svetovalnega in terapevtskega dela s klientskim sistemom. Psihološka obzorja 9, 2: 87-101.
Watzlawick, P. (1994). Da bi lažje bili nesrečni. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva družba.

Obveznosti
Demonstracija veščin svetovalnega pogovora. Seminarska naloga. Izpit.
Gradiva:LŠB-Epistemologija socialnega dela 1 - 2010- slajdi

LŠB-Socialno delo - znanost, Socialno delo 1996
LŠB-Kibernetika spremembe in stabilnosti; Socialno delo, 2000, 39,2
LŠB-Epistemologija SD, Socialno delo 1997
LŠB-Ocenjevanje začetnih stikov v neprostovoljnih transakcijah-2008, neobjavlj.
LŠB-Socialno delo z neprostovolj. uporabniki, Socialno delo 2006
LŠB-Uporaba paradoksa v svetovanju in terapiji, 2000, neobj.
Možina-Epta 2003-Mami, oči, poglej
Možina-Prispevek sistemske psihoterapije, 4. študij. dnevi, Sodobni tokovi v psihoterapiji, 2005
Schiepek s sod., 2005, Sinergetika za prakso
von Foerster-Etika in kibernetika drugega reda, 1993
M. H. Erickson-George, 1980
C. Lucas, Self-Organization, 1997
Anderson, 1995, The truth about the truth, Uvod, Four different ways to be absolutely right
študijski primer SD z brezdomci
študijski primer filma Let nad kukavičjim gnezdom
študijski primer Nina
študijski primer Nika na Tom telefonu
študijski primer Teo
študijski primer V-jine družine